بهترین پزشکان آزمایشگاه تخصصی به تفکیک تخصص

لیست پزشکان آزمایشگاه تخصصی

سید حسینعلی صابری

سید حسینعلی صابری

پزشک مشاور ژنتیک و متخصص ژنتیک مولکولی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

524

0

حمید رضا جوشقانی

حمید رضا جوشقانی

علوم آزمایشگاهی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

32

0

مصطفی منتظر ظهوری

مصطفی منتظر ظهوری

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

132

0

دکتر سید مجتبی محدث اردبیلی

دکتر سید مجتبی محدث اردبیلی

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

366

0

آزمایشگاه پاتو بیولوژی بوعلی زنجان

آزمایشگاه پاتو بیولوژی بوعلی زنجان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

194

0

دکتر محمود خیاطیان

دکتر محمود خیاطیان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

448

0

دکتر الهام کاظمی جهرمی

دکتر الهام کاظمی جهرمی

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

799

0

دکتر فرهاد خرمی

دکتر فرهاد خرمی

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

517

0

دکتر سید عبداله موسوی

دکتر سید عبداله موسوی

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

573

1

آزمایشگاه دکتر حسینی - کرمان

آزمایشگاه دکتر حسینی - کرمان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

525

0

آزمایشگاه دکتر شاهرخی - کرمان

آزمایشگاه دکتر شاهرخی - کرمان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

717

0

آزمایشگاه دکتر شهراون - کرمان

آزمایشگاه دکتر شهراون - کرمان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

359

0

آزمایشگاه دکتر میرشکاری - کرمان

آزمایشگاه دکتر میرشکاری - کرمان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

636

1

آزمایشگاه دکتر نبی پور - کرمان

آزمایشگاه دکتر نبی پور - کرمان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

560

0

آزمایشگاه دکتر حری - کرمان

آزمایشگاه دکتر حری - کرمان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

424

0

آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان افضلی پور - کرمان

آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان افضلی پور - کرمان

دولتی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

514

0

آزمایشگاه دکتر دانش - کرمان

آزمایشگاه دکتر دانش - کرمان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

481

0

آزمایشگاه رازی - کرمان

آزمایشگاه رازی - کرمان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

740

0

آزمایشگاه دکتر بهمن صدیقی - کرمان

آزمایشگاه دکتر بهمن صدیقی - کرمان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

368

0

آزمایشگاه دکتر بهمن صدیقی - کرمان

آزمایشگاه دکتر بهمن صدیقی - کرمان

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

442

0

پربازدیدترین پزشکان آزمایشگاه تخصصی

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان آزمایشگاه تخصصی ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید