SiteLogo
زایمان

زایمان

زمان-زایمان

چگونه می‌توانم بفهمم که زمان زایمان فرا رسیده است؟

(دلنیا یوسفی) 09 مهر 1402
0
زایمان در زنان مختلف متفاوت است و تعیین زمان دقیق آن واقعا ممکن نیست. زایمان را بیشتر باید یک فرآیند دانست نه یک اتفاق سریع؛ فرآیندی که در آن تغییرات متعدد فیزیولوژیکی در بدن شما دست به دست هم می‌دهند...